Компетентності і результати навчання

 • розуміння принципів, підходів і взаємозв’язку збалансованого розвитку, сервісно-орієнтованої державної політики й багаторівневого врядування та вміння на цій основі концептуально обґрунтовувати відповідні управлінські рішення;
 • застосовування на практиці принципів багаторівневого врядування для підвищення ефективності реалізації державної політики на різних рівнях та в різних сферах і галузях;
 • розуміння значення суспільних європейських цінностей, принципів моральної відповідальності та врахування їх в аналітичній та управлінській діяльності;
 • знання кола основних суб’єктів багаторівневого врядування, системи нормативно-правового забезпечення їх взаємодії та упровадження багаторівневих ініціатив;
 • вміння організовувати вертикальну та горизонтальну взаємодію і комунікації з органами влади, органами місцевого самоврядування, політичними партіями, інститутами громадянського суспільства, бізнесом та іншими суб'єктами для досягнення спільних цілей;
 • демонстрування лідерства у процесі вироблення і реалізації політики на основі принципів багаторівневого врядування;
 • знання процесу прийняття й процедури ухвалення рішень у багаторівневому врядуванні, вміння виробляти критерії прийняття відповідних рішень;
 • вміння обирати і застосовувати інструменти багаторівневого врядування для розв’язання конкретних проблем;
 • знання особливостей формування та реалізації стратегій, програм і проектів згідно принципів багаторівневого врядування, спроможність аналізувати відповідну діяльність та розробляти управлінські рішення;
 • здатність організовувати діяльність з розроблення інтегрованих (багаторівневих) проектів, формувати проекті команди, ідентифікувати проектні ризики та розробляти інструментарій управління ними;
 • спроможність організовувати міжрегіональне, транскордонне і міжмуніципальне співробітництво за участю багатьох сторін, розробляти відповідні угоди;
 • знання базових елементів інформаційного менеджменту, вміння реалізувати їх на практиці й організовувати впровадження технологій електронного врядування та електронної демократії;
 • вміння забезпечувати багаторівневу електронну взаємодію органів публічної влади, надання електронних публічних послуг, проведення електронних торгів, сприяти електронній участі громадян у формуванні та реалізації державної політики тощо;
 • вміння розробляти стратегії розвитку електронного врядування у відповідній галузі, території, органу публічної влади і т. д.;
 • знання типових європейських практик багаторівневого врядування та вміння їх адаптувати до умов України;
 • вміння здійснювати моніторинг та оцінювання політики в системі багаторівневого врядування.