Навчальні дисципліни

1. Публічний сектор території та Good Governance / 4 кредити ECTS

Публічний сектор території. Публічні організації різних територіальних рівнів, сутнісні характеристики, особливості діяльності. Горизонтальна координація, мережеві структури. Принципи доброго врядування як сучасна концепція діяльності організацій публічного сектору: фокусування на меті організації та наслідках діяльності органу влади для громадян і споживачів послуг, ефективність виконання визначених функцій і ролей, прозорі процедури прийняття рішень, управління ризиками, розвиток дієздатності та спроможності органу врядування/організації до ефективної діяльності, залучення громадськості до процесу вироблення політики.

2. Організаційне проектування та управління / 4 кредити ECTS

Методологія організаційного проектування: завдання, вимоги та принципи. Методи організаційного проектування у публічному секторі. Розподіл повноважень і відповідальності в управлінні розвитком територій. Децентралізація і модернізація публічних організацій на території. Діяльність публічних організацій у проектному форматі.

3. Управління якістю та performance-менеджмент / 4 кредити ECTS

Методи і принципи вимірювання та оцінки рівня якості. Міжнародні стандарти ISO. Проектування, розробка та впровадження систем управління якістю в публічному секторі. Концепція управління ефективністю і результативністю, її застосування в публічних організаціях. Методологія та інструменти performance management в публічних організаціях територій. Час як середовище, ресурс та об’єкт діяльності органів публічного управління. Види та структурні елементи часу. Побудова та використання комплементарних стратегій.

4. Лідерство і team-building / 5 кредитів ECTS

Лідерство як реалізація організаційного керівництва, топ-менеджмент досягнення конкретних цілей. Реалізація структурно-функціонального підходу до лідерства в системі соціальних ролей. Інструменти оцінки та самооцінки лідера. Розвиток емоційного інтелекту. Жіноче лідерство. Розвиток персонального та організаційного лідерства. Взаємодія керівника і його команди. Формування ефективних команд, технології командоутворення, управління набором, адаптацією, навчанням, просуванням, мотивацією та вивільненням персоналу. Тайм-менеджмент.

5. Соціальна відповідальність та імідж / 4 кредити ECTS

Імідж публічної організації / органу влади: поняття, формування, елементи, тактика, вплив. Іміджмейкінг. Управління іміджем території. Розвиток партнерств з місцевою владою та громадою. Корпоративна соціальна відповідальність: фактори, причини, наслідки, стандарти. Побудова системи комунікацій, консультації з заінтересованими сторонами при розробці та впровадженні стратегії корпоративної соціальної відповідальності та механізму зворотного зв’язку. Моніторинг ефективності діяльності публічних організацій у сфері соціальної відповідальності.

6. Бюджетування орієнтоване на результат / 3 кредити ECTS

Фінансове планування. Зарубіжний досвід бюджетування орієнтованого на результат. Підвищення ефективності видатків місцевих бюджетів. Формування програм та результативних показників. Розробка альтернативних рішень щодо зменшення витратності та підвищення ефективності в публічному секторі територій.

7. Бенчмаркінг та прогнозування розвитку територій / 3 кредити ECTS

Система бенчмаркінгу, цілі, завдання, етапи проведення. Стандарт (еталон) публічної організації, ідентифікація відмінностей, пошук резервів і впровадження найкращих практик, дослідження процесів та технологій діяльності, виявлення можливостей щодо вдосконалення. Основні підходи до прогнозування територіального розвитку. Моделі демографічного та економічного прогнозів. Прогнозування розвитку території як основа прийняття управлінських рішень.

8. Управлінський консалтинг, advocacy на території / 5 кредитів ECTS

Види управлінського консалтингу: стратегічний, маркетинговий, операційний, девелопментський, кадровий. Особливості проведення досліджень, експертизи, діагностики, організації фокус-груп, брейн-стормів та інших заходів. Побудова ефективних моделей управління. Розробка системи контролінгу. Інтегрована система інформаційно-аналітичної та методичної підтримки діяльності керівника й процесів прийняття рішень. Поняття та сутність адвокаcі. Методи та інструменти кампанії адвокасі. Адвокасі системи: види та структура. Лобіювання вирішення проблем територіального розвитку. Формування коаліцій.

9. Управління ризиками у публічному секторі / 4 кредити ECTS

Зв’язок ризику та втрат. Особливості управління ризиками. Процедури оцінювання ризику. Моделювання ризикових ситуацій для прийняття управлінських рішень. Методи оцінки настання ризикової події. Встановлення гранично допустимого рівня ризиків. Визначення напрямів нейтралізації негативних наслідків ризиків. Вибір і використання внутрішніх і зовнішніх механізмів нейтралізації ризиків. Оцінка результативності нейтралізації і організація моніторингу ризиків.

10. Технології антикризового менеджменту на територіях / 4 кредити ECTS

Тенденції виникнення та розв’язання криз у розвитку територій. Державне регулювання кризових ситуацій. Кризи та надзвичайні ситуації у публічному секторі. Технології діагностики криз у процесах управління. Інформаційне забезпечення та комунікації в антикризовому управлінні територіями. Стратегія і тактика в антикризовому управлінні. Технології попередження та розв’язання конфліктних ситуацій. Інновації та інвестиційна політика в антикризовому управлінні.