Компетентності і результати навчання

 • розуміти принципи доброго врядування як сучасної моделі діяльності організацій публічного сектору та бути здатним їх впроваджувати;
 • впроваджувати форми та засоби організаційного проектування публічних організацій, модернізувати їх структуру на засадах проектного управління, пропонувати заходи щодо горизонтальної координації, створення мережевих структур на території;
 • вміти формувати та реалізовувати лідерський потенціал, створювати дієві команди та здійснювати управління часовим ресурсом;
 • забезпечувати організацію проектування, розробки та впровадження систем управління якістю та застосовування методики performance-менеджменту;
 • бути здатним формувати імідж публічної організації та організовувати діяльність на засадах корпоративної соціальної відповідальності;
 • розуміти особливості формування бюджету, орієнтованого на результат, генерувати альтернативні рішення щодо зменшення витратності та підвищення ефективності в публічному секторі;
 • застосовувати технології бенчмаркінгу для стимулювання розвитку, прогнозувати розвиток територій з урахуванням кон’юнктури ринку, демографічної ситуації, економічних та інших чинників;
 • організовувати процес підготовки управлінських рішень на основі застосування консалтингових технологій та інструментів;
 • організовувати advocacy-кампанії з метою створення сприятливих умов для демократичних перетворень, оперувати методами та інструментами advocacy, створювати коаліції для ефективного розв’язання визначених проблем;
 • забезпечувати координацію дій з управління публічною організацією / територією на основі виявлення ризиків та їх нейтралізації;
 • вміти діагностувати кризи в процесах управління та обґрунтовувати заходи з їх подолання;
 • бути здатним підвищувати потенціал та якість управління в органах влади та публічних організаціях у суперечливих ситуаціях, при обмеженості ресурсів, оцінювати поведінку людей в ході обговорення проблеми, підтримувати дискусії та аргументувати власну позицію.