Навчальні дисципліни

1. Методологія регіонального управління / 5 кредитів ECTS

Теоретичні засади забезпечення регіонального розвитку. Вплив процесів глобалізації та регіоналізації на регіональний розвиток в Україні. Тенденції децентралізації у країнах Євросоюзу, США та Канаді (кейс-study). Державна регіональна політика в умовах євроінтеграції. Механізми та інструменти регіонального розвитку. Транскордонне і міжрегіональне співробітництво.

2. Інституційне забезпечення регіонального розвитку / 5 кредитів ECTS

Інституційний розвиток регіону. Інститут префекта. Вертикальна та горизонтальна координація в умовах багаторівневого управління регіональним розвитком.

3. Ресурсний та економічний потенціал регіону / 4 кредити ECTS

Сутність ресурсного потенціалу регіону. Природно-ресурсний потенціал.  Людський потенціал. Економічний потенціал регіону та механізми його зміцнення. Точки економічного зростання, економічний розвиток сільських територій. Кластерний аналіз території.

4. Прогнозування та просторовий розвиток регіону / 4 кредити ECTS

Основні підходи до прогнозування регіонального розвитку. Практичні моделі демографічного та економічного прогнозів як основа планування розвитку територій.

Система планувальних документів регіонального розвитку. Нормативно-правові основи просторового планування. Схеми планування територій на регіональному рівні. Державні цільові програми. Оперативне планування. Особливості планування міст. Особливості планування сільських територій.

5. Стратегічне планування сталого розвитку регіону / 5 кредитів ECTS

Сталий розвиток як концепт сучасного регіонального розвитку. Сутність, принципи, організаційне забезпечення розробки регіональної стратегії розвитку. Формування стратегічної платформи (аналіз соціально-економічної ситуації у регіоні, PESTLE-аналіз і SWOT-аналіз регіонального розвитку, SWOT-стратегії, стратегічне фокусування, бачення розвитку, стратегічні цілі). Формування планів впровадження стратегій розвитку на проектній основі. Стратегічна екологічна оцінка стратегій/програм.

6. Інфраструктурні регіональні проекти / 3 кредити ECTS

Сучасне розуміння поняття «публічна інфраструктура», її склад та функції. Моделі проектного фінансування модернізації інфраструктури регіону. Поняття інфраструктурного проекту та особливості управління ним. Підготовка інвестиційної пропозиції регіонального інфраструктурного проекту (двомірне структурування інфраструктурного проекту, підготовка WBC та OBC структур проекту, розробка логічної матриці та графіку проекту на основі основних методологічних вимог та врахування особливостей обраного проектного продукту). Моніторинг та система оцінювання регіонального інфраструктурного проекту.

7. Маркетинг територій та інноваційні технології / 4 кредити ECTS

Позиціонування територій з оцінюванням їх конкурентоздатності. Алгоритм маркетингу територій. Маркетингові стратегії. Підготовка проектів регуляторних актів на засадах маркетингу.

Інноваційні технології в регіональному управлінні: сутність, класифікація та особливості. Методи формування інноваційного проекту регіонального управління. Управління ризиками при впровадженні інноваційних технологій регіональними органами влади.

8. Фінансове забезпечення регіонального розвитку / 3 кредити ECTS

Фінансовий потенціал регіону. Бюджетні ресурси та ефективність їх використання. Асиметрія регіонального розвитку та характер міжбюджетних відносин. Державний фонд регіонального розвитку. Інвестиційні ресурси регіонального розвитку.

9. Антикризові технології та логістика в регіональному управлінні / 4 кредити ECTS

Тенденції розвитку та технології діагностування кризових явищ в регіоні. Технології попередження, розв’язання кризових ситуацій та антикризові програми в регіональному управлінні. Управління в умовах надзвичайних ситуацій.

Інструменти логістичного управління. Логістичне адміністрування на місцевому та регіональному рівні. Прикладні аспекти логістики і комунікацій.

10.    Моніторинг, оцінювання і контроль у регіональному управлінні / 3 кредити ECTS

Моніторинг в регіональному управлінні. Оцінювання регіональних програм. Контроль реалізації регіональної політики.