Берданова Ольга ВолодимирівнаПосада

доцент кафедри

Науковий ступінь, вчене звання, почесні звання

кандидат економічних наук, доцент

Біографія

День народження 1 лютого. У 1986 р. закінчила Київський технологічний інститут харчових технологій інженерно-економічний факультет. У 1991 році захистила кандидатську дисертацію “Обґрунтування темпів та структури оновлення основних виробничих фондів у таропакувальній промисловості” за спеціальністю 08.00.05 – "Економіка, планування, організація управління народним господарством та його галузями". У 1992-2001 рр. працювала у Науково-дослідному інституті соціально-економічних проблем м. Києва (Київська міська державна адміністрація), одна з розробників Державної програми соціально-економічного розвитку м. Києва до 2010 року та підходів до моніторингу її виконання, член колективу розробників варіанту Концепції пріоритетної стратегії розвитку м. Києва у ХХІ сторіччі, щорічних програм соціально-економічного та культурного розвитку м. Києва та багатьох міських цільових програм. З 1998 до 2002 рр. викладала у Київському інституті залізничного транспорту. З 2001 року викладає в Національній академії державного управління при Президентові України. У 2005 р. отримала вчене звання доцента кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії. Має біля 80 друкованих праць. Залучається до виконання важливих урядових доручень з підготовки аналітичних матеріалів, експертних оцінок законопроектів та інших нормативно-правових актів з питань державної регіональної політики, розвитку адміністративно-територіальних одиниць та системи місцевого самоврядування в Україні та здійснює консультування органів влади окремих адміністративно-територіальних одиниць.

Експерт

 • соціально-економічний аналіз розвитку території
 • програмний розвиток території
 • стратегічне планування
 • організація міжсекторної співпраці
 • муніципальні запозичення

Наукові інтереси

розроблення актуальних питань регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, насамперед економічних та організаційно-правових засад управління розвитком регіону та міста (розроблення довгострокових прогнозів, програм та стратегічних планів розвитку міста, комплексна оцінка соціально-економічного розвитку регіонів), розвитку соціальної сфери, удосконалення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, розробка механізмів співпраці органів місцевого самоврядування і населення

Основні публікації

 1. Розвиток партнерства між місцевою владою та недержавним сектором у сфері надання громадських послуг: Монографія / За ред. Ю.П.Лебединського. – К.: Ужгород: Патент, 2003. – 192 с.
 2. Соціальна інфраструктура та комунікаційне забезпечення регіону: Навч. посіб./ Кол.авт.; За ред. М.К.Орлатого, О.С.Ігнатенка. – К.: Вид-во НАДУ, 2006. – 208 с.
 3. Управління розвитком міста. Навч. посіб. (з грифом  МОН України)/ За ред.:. В.М.Вакуленка, М.К.Орлатого. – К.:НАДУ, 2006. – 389 с.
 4. Стратегічне планування регіонального розвитку. Навч. посіб./ О.В.Берданова, В.М.Вакуленко, – К.: НАДУ, 2007. – 96 с.
 5. Управління сучасним містом. Підруч. (з грифом  МОН України)/ За ред.: В.М.Вакуленка, М.К.Орлатого. – К.: НАДУ, 2008. – 632 с.
 6. Реформа публічного управління в Україні: виклики, стратегії, майбутнє: Монографія / Нац.акад.держ.упр. при Президентові України; Відп.ред. І.А.Грицяк. – К.: "К.І.С.", 2009. – 240 с. 

Патенти

 • посібник «Освітньо-професійна програма підготовки магістра за спеціальністю 8.150108 «Місцеве самоврядування» напряму підготовки 1501 «Державне управління» (2009)
 • посібник «Освітньо-професійна програма підготовки магістра за спеціальністю 8.150109 «Регіональне управління» напряму підготовки 1501 «Державне управління» (2009)

Викладає дисципліни

 • Територіальне управління в Україні в умовах реформ
 • Стратегічне планування
 • Стратегічне планування та реалізація політики на центральному, регіональному та місцевому рівнях
 • Планування регіонального розвитку
 • Муніципальний менеджмент
 • Управління змінами та контроллінг

Резюме

ĉ
Кафедра РУМСУМ,
3 жовт. 2011 р., 15:00