Дегтярьова Ія Олександрівна


Викладає дисципліни

Посада

професор кафедри

Науковий ступінь, вчене звання, почесні звання

доктор наук державного управління

Участь у наукових та професійних асоціаціях, діяльності державної служби

...

Біографія

Народилась 11 лютого. У 2014 р. захистила докторську дисертацію.
Має суттєвий практичний досвід, працювала на посадах економічного напряму на підприємстві (1991–1998 рр.), спеціалістом і керівником у виконавчому апараті Сумської обласної ради (1999–2002 рр.), заступником начальника головного управління економіки – начальником управління розвитку підприємництва Сумської обласної державної адміністрації (2005–2008 рр.).  З 2009 р. по 2014 р. – доцент кафедри, з 2014 р. – професор кафедри.
І.О.Дегтярьова брала участь у низці громадських вітчизняних і міжнародних проектів: щодо розвитку місцевих громад (Польща – 2006 р.; США – 2010 р.; Україна – 2011 р.); вивчала досвід регіонального управління в Німеччині (2008 р.); виступала у якості керівника проектів щодо литовсько-українського економічного співробітництва, що підтримувалися Посольством Литви в Україні (2007-2009 р.) та ін.
Здійснює наукове керівництво аспірантами і здобувачами з підготовки кандидатських дисертацій, має більше 90 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.

Експерт

 • регіональне управління
 • інновації в управлінні розвитком територій
 • конкурентоспроможність регіонів

Наукові інтереси

регіональне управління, місцеве самоврядування, стимулювання економічного розвитку територій, інновації в управлінні розвитком територій, управління конкурентоспроможністю регіонів

Основні публікації

Монографії:

 1. Дегтярьова І. О. Конкурентоспроможність регіону: стратегічні пріоритети та механізми державного управління : монографія / І. О. Дегтярьова. – К. : НАДУ, 2012. – 368 с.
 2. Територіальна громада: знаннєвість, дієвість : монографія / за заг. ред. Ю. О. Куца. – Х. : Віровець А. П. “Апостроф”, 2011. – 339 с. – Авторські : С. 248–262 (Конкурентоспроможність – результат ефективної реалізації знаннєвого, творчого та конкурентного потенціалу територіальної громади).
 3. Організаційні засади функціонування місцевого самоврядування в Україні: монографія / Ю.О. Куц, С.В. Болдирєв, А.Є. Тамм; За заг. ред. доц. Ю.О. Куца. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2004. – 261 с. – Авторські С. 58–88. (Основні засади функціонування місцевого самоврядування).

Підручники:

 1. Основи регіонального управління в Україні : підручник / авт.-упоряд. : В. М. Вакуленко, М. К. Орлатий, В. С. Куйбіда та ін. ; за заг. ред. В. М. Вакуленка, М. К. Орлатого. – К. : НАДУ, 2012. – 576 с. – Авторські: С. 182–195 (“Інструменти забезпечення інноваційного розвитку регіону”); 429–439 (“Інновації в регіональному управлінні”).
 2. Регіональне управління: підручник / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. М. Вакуленка, М. К. Орлатого. – К. : НАДУ, 2014. – 516 с. – Авторські: С. 17–24 (Теорії регіонального розвитку та їх еволюція); 335–367 (Стимулювання економічного розвитку регіонів).
 3. Державна політика : підручник / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко (заст. голови), Ю. П. Сурмін (заст. голови) [та ін.]. – К. : НАДУ, 2014. – 448 с. – Авторські: С. 318–322 (Інноваційні підходи в управлінні регіональним розвитком).

Навчальний посібник

 1. Ресурсний потенціал регіону : навч. посіб. / авт.-упоряд. : М. К. Орлатий, С. А. Романюк, І. О. Дегтярьова та ін. ; за заг. ред. М. К. Орлатого. – К. : НАДУ, 2014. – 724 с. Авторські: С. 43–83 (Економічний потенціал регіону); С. 437–446 (Зарубіжний досвід формування ресурсного потенціалу регіону).

Статті в наукових фахових виданнях

 1. Стратегії місцевого самоврядування: порівняльний аналіз // Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. праць. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2004. – № 2 (20): У 2-х ч. – Ч.1. – С. 144-148
 2. Основні наукові підходи до визначення ефективності реалізації місцевого самоврядування // Теорія та практика державного управління. – Вип. 1(10). – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2005. – С.80-84.
 3. Дегтярьова І. О. Ідентифікація основних структурних характеристик конкурентоспроможності регіону / І. О. Дегтярьова // Упр. сучас. містом. – 2008. – № 1–12 (29–32). – С. 75–80.
 4. Дегтярьова І. Конкурентоспроможність територій і нова модель місцевого самоврядування в Україні [Електронний ресурс] /І. Дегтярьова // Державне будівництво. – 2009. – № 1. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2009-1/doc/2/29.pdf
 5. Дегтярьова І. Методологічні основи формування механізмів підвищення конкурентоспроможності регіону в сучасній Україні / І. Дегтярьова // Вісн. НАДУ. – 2009. – № 4. – С. 130–138.
 6. Дегтярьова І. О. Підприємництво як складова конкурентоспроможності регіону: управлінський аспект / І. О. Дегтярьова // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2009. – № 2. – С. 147–156.
 7. Дегтярьова І. О. Принципи нової державної регіональної політики України / І. О. Дегтярьова // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2009. – № 3. – С. 172–180.
 8. Дегтярьова І. Регіоналізм як чинник децентралізації влади / І. Дегтярьова // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / редкол. : С. М. Серьогін (голов. ред.). – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2009. – Вип. 3 (3). – С. 43–50.
 9. Дегтярьова І. О. Фактори підвищення конкурентоспроможності сучасного регіону [Електронний ресурс] / І. О. Дегтярьова // Державне управління: теорія і практика : електрон. наук. фах. вид. – 2009. – № 1. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Dutp/2009-1/doc_pdf/Degtyareva_IO.pdf
 10. Дегтярьова І. О. Аналіз конкурентних переваг Сумської області / І. О. Дегтярьова // Науковий вісник Академії муніципального управління : зб. наук. пр. – К. : Видавн.-поліграф. центр Акад. муніцип. упр., 2010. – Вип. 3. – С. 289–297.
 11. Дегтярьова І. О. Інновації в регіональному управлінні: сутність, призначення та сфери застосування / І. О. Дегтярьова // Упр. сучас. містом. – 2010. – № 1–4/1–12 (37–40). – С. 127–132.
 12. Дегтярьова І. О. Інструменти інноваційного розвитку регіону: зарубіжний та вітчизняний досвід застосування [Електронний ресурс] / І. О. Дегтярьова // Державне управління: теорія та практика : електрон. наук. фах. вид. – 2010. – № 1. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Dutp/2010_1/txts/10diovdz.pdf
 13. Дегтярьова І. Теорії регіонального розвитку та їх еволюція як основа сучасного регіонального управління / Ія Дегтярьова // Вісн. НАДУ. – 2010. – № 4. – С. 141–148.
 14. Дегтярьова І. Еволюція державних механізмів регіонального розвитку / Ія Дегтярьова // Вісн. НАДУ. – 2011. – № 2. – С. 161–168.
 15. Дегтярьова І. О. Концептуальні основи управління конкурентоспроможністю регіону / І. О. Дегтярьова // Науковий вісник Академії муніципального управління : зб. наук. пр. – К. : Видавн.-поліграф. центр Акад. муніцип. упр., 2011. – № 3. – С. 121–129.
 16. Дегтярьова І. О. Механізми управління конкурентоспроможністю регіону: сутність та місце у системі механізмів управління державою [Електронний ресурс] / І. О. Дегтярьова // Державне управління: теорія та практика : електрон. наук. фах. вид. – 2011. – № 1. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2011-1/doc/4/06.pdf
 17. Дегтярьова І. О. Наукові та практичні аспекти застосування кластерного підходу в управлінні конкурентоспроможністю регіонів України [Електронний ресурс] / І. О. Дегтярьова // Державне управління: теорія та практика : електрон. наук. фах. вид. – 2011. – № 1. – Режим доступу : http://www.academy.gov.ua/ej/ej13/txts/Degtyaryova.pdf
 18. Дегтярьова І. О. Правові засади реалізації державної політики у сфері забезпечення конкурентоспроможності регіонів України / І. О. Дегтярьова // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2011. – № 3. – С. 20–27.
 19. Дегтярьова І. О. Регіональна конкуренція: сутність, еволюційна зумовленість і тенденції розвитку / І. О. Дегтярьова // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2011. – № 2. – С. 325–332.
 20. Дегтярьова І. О. Семантичний аналіз понятійного апарату регіонального розвитку / І. О. Дегтярьова // Аналітика і влада. – 2011. – № 3. – С. 117–122.
 21. Дегтярьова І. Формування державних механізмів регіонального розвитку в Україні: еволюційний аспект / І. Дегтярьова // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2011. – № 1 (45). – С. 61–63.
 22. Куйбіда В. Формування моделі конкурентоспроможності міста в межах регіону як системи / В. Куйбіда, І. Дегтярьова // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / редкол. : С. М. Серьогін (голов. ред.). – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2011. – Вип. 4. – С. 271–277.
 23. Дегтярьова І. О. Формування політики підвищення конкурентоспроможності регіонів у зарубіжних країнах / І. О. Дегтярьова // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2011. – № 1. – С. 391–398.
 24. Дегтярьова І. О. Формування регіональної політики в умовах посилення процесів глобалізації та територіальної конкуренції / І. О. Дегтярьова // Аналітика і влада : журн. експерт.-аналіт. матеріалів і наук. пр. Ін-ту пробл. держ. упр. та місц. самоврядування / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К. : НАДУ, 2012. – № 4. – С. 126–132.
 25. Дегтярьова І. О. Теоретичне обґрунтування складових розробки механізмів підвищення конкурентоспроможності регіону / І. О. Дегтярьова // Статистика України : наук.-інформ. журн. – 2013. – № 1. – С. 67–71.

Викладає дисципліни

Резюме

Ċ
Кафедра РУМСУМ,
31 січ. 2015 р., 09:45