Гринчук Наталія МихайлівнаПосада

доцент кафедри, заступник завідувача кафедри, заступник декана факультету територіального управління і соціально-економічного розвитку Національної академії

Науковий ступінь, вчене звання, почесні звання

кандидат економічних наук, доцент

Біографія

День народження 5 жовтня. У 1983 році закінчила Київський технологічний інститут харчової промисловості, інженерно-економічний факультет. 
У 1987 році захистила кандидатську дисертацію у Раді по вивченню продуктивних сил УРСР АН УРСР та отримала науковий ступінь кандидата економічних наук. 
1988-1991 – старший науковий співробітник, завідувач відділом Науково-дослідного і проектно-пошукового інституту автоматизованих систем управління міським господарством (НВО "Міськсистемотехніка"). 
1991-1999, 2000-2012 (за сумісництвом) – завідувач відділом, провідний науковий співробітник Науково-дослідного інституту соціально-економічних проблем (розвитку) міста (при Київській міській державній адміністрації), одна з розробників Державної програми соціально-економічного розвитку м. Києва до 2010 року, Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ», Статуту територіальної громади м.Києва, щорічних програм соціально-економічного та культурного розвитку м. Києва (199702005 рр), багатьох міських цільових соціальних програм.
1999-2002, 1995-1999 (за сумісництвом) – доцент кафедри економіки Академії муніципального управління, заступник завідувача кафедри. 
З 2001 р. працює у Національній академії державного управління при Президентові України, за її безпосередньої участі розроблені та впроваджуються нові магістерські програми «Публічне адміністрування», «Регіональне управління», «Місцеве самоврядування». Має більше 100 друкованих праць. Залучається до виконання важливих урядових доручень з підготовки аналітичних матеріалів, експертних оцінок законопроектів та інших нормативно-правових актів з питань державної регіональної політики, розвитку адміністративно-територіальних одиниць та системи місцевого самоврядування в Україні та здійснює консультування органів влади окремих адміністративно-територіальних одиниць.
Нагороджена почесною грамотою Київського міського голови (2005 р.), Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2007 р.), Подякою Прем’єр міністра України (2010 р.), представлена до почесного звання України «Заслужений працівник освіти України».

Експерт

 • соціально-економічний аналіз та оцінювання розвитку території
 • планування та прогнозування розвитку міст і регіонів
 • розробка соціальних проектів і програм
 • муніципальний менеджмент
 • місцеві фінанси

Наукові інтереси

розроблення актуальних питань регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, насамперед економічних та організаційно-правових засад управління розвитком регіону та міста (розроблення довгострокових прогнозів, програм, стратегічних планів, бюджетів розвитку міста, комплексна оцінка соціально-економічного розвитку територій), розвитку соціальної сфери, удосконалення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, прогресивні методи навчання дорослих

Основні публікації

 1. Управління розвитком міста. Навч. посіб. (з грифом МОН України)/ За ред.: В.М.Вакуленка, М.К.Орлатого. – К.:НАДУ, 2006. – 389 с.
 2. Державна регіональна політика: Навч.посібн. / Н.М.Гринчук, В.М.Вакуленко, – К.: НАДУ, 2007 – 64 с.
 3. Управління місцевими фінансами. Навч. посіб./ Н.М.Гринчук, В.М.Вакуленко, – К.: НАДУ, 2008. – 107 с.
 4. Управління сучасним містом. Підруч. (з грифом МОН України)/ За ред.: В.М.Вакуленка, М.К.Орлатого. – К.: НАДУ, 2008. – 632 с.
 5. Організаційно-правові та фінансові основи управління розвитком міста: монографія /авт.кол. За ред.: В.М.Вакуленка, М.К.Орлатого. – К.:НАДУ, 2009. – 180 с.
 6. Реформа публічного управління в Україні: виклики, стратегії, майбутнє: Монографія / Нац.акад.держ.упр. при Президентові України; Відп.ред. І.А.Грицяк. – К.: "К.І.С.", 2009. – 240 с.
 7. Здійснення самоврядування у містах з особливим статусом: правові засади та механізми /Лебединська О.Ю., Гринчук Н.М., Сівков С. //Демократичне врядування: електронне наукове фахове видання. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2010. – Вип.5.
 8. Методичні рекомендації до навчальної дисципліни “Стимулювання економічного розвитку регіону” для слухачів спеціальності “Регіональне управління” / Укладачі: Гринчук Н.М., Берданова О.В. - К. : Вид-во НАДУ, 2011. – 36 с.
 9. Основи регіонального управління в Україні. Підруч. (з грифом МОН України) / За ред.: В.М.Вакуленка, М.К.Орлатого. – К.:НАДУ, 2011. – 635 с.

Патенти

 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 28999: Посібник «Освітньо-професійна програма підготовки магістра за спеціальністю 8.150107 «Публічне адміністрування» напряму підготовки 1501 «Державне управління». - Міністерство освіти і науки України, Державний департамент інтелектуальної власності. Дата реєстрації 1.06.2009
 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 29001: Посібник «Освітньо-професійна програма підготовки магістра за спеціальністю 8.150109 «Регіональне управління» напряму підготовки 1501 «Державне управління». - Міністерство освіти і науки України, Державний департамент інтелектуальної власності. Дата реєстрації 1.06.2009

Викладає дисципліни

 • Інструменти територіального розвитку
 • Управління територіальними ресурсами
 • Основи регіонального управління
 • Місцеві фінанси.
 • Маркетинг території
 • Місцевий економічний розвиток
 • Управління місцевими фінансами та бюджетування
 • Економічний розвиток міста та його фінансове забезпечення

Резюме

ĉ
Кафедра РУМСУМ,
12 лют. 2012 р., 13:53