Лелеченко Анжела ПавлівнаПосада

доцент кафедри

Науковий ступінь, вчене звання, почесні звання

кандидат наук державного управління, доцент, доктор філософії

Біографія

День народження 3 вересня. У 1991 р. закінчила Херсонський державний педагогічний інститут ім.Н.Крупської, у 2002 р. закінчила Українську Академію державного управління при Президентові України, здобувши кваліфікацію магістр державного управління, та Університет Північного Лондона, здобувши кваліфікацію магістр суспільних наук. У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію “Децентралізація в системі державного управління в Україні: теоретико-методологічний аналіз”. 
У 1991-1998 роках працювала учителем іноземної мови та директором загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с.м.т. Брилівка Цюрупинського району Херсонської області. З 1998-2002 р. була обрана Брилівським селищним головою. У 2002р. - призначена на посаду завідувача сектору навчально-виховної роботи навчально-методичного управління Української Академії державного управління при Президентові України. 2006 р. - завідувач сектору моніторингу якості навчання навчально-методичного управління Національної академії державного управління при Президентові України, 2006-2007 р. - заступник декана факультету вечірньої форми навчання Національної академії державного управління при Президентові України. З 2007р. по т.ч. - доцент кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України. Має більше 30 друкованих праць. Співвиконавець науково-дослідних розробок кафедри - однією з яких є наукове дослідження концептуальних основ запровадження навчальної спеціальності 8.15010009 – “Місцеве самоврядування”.

Експерт

 • Консультування органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, окремих адміністративно-територіальних одиниць з питань державної регіональної політики, розвитку адміністративно-територіальних одиниць та системи місцевого самоврядування в Україні

Наукові інтереси

Децентралізація в системі державного управління, вдосконалення територіальної організації влади та управління в контексті проведення адміністративної реформи в Україні, муніципальний менеджмент, місцеве управління в зарубіжних країнах, правові, мовні і технічні норми документотворення та документообігу в органах місцевого самоврядування, прогресивні методи навчання дорослих

Основні публікації

 1. Лелеченко А. Проведення адміністративної реформи в Україні: дійсність, стан, проблеми // Зб. наук. пр. НАДУ / За заг. ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва. – К.: Вид-во НАДУ, 2004. – Вип. 2. – С. 68-77.
 2. Лелеченко А. Вплив децентралізації на ефективність надання державних послуг // Вісн. НАДУ. – 2004. – № 3. – С. 115-126.
 3. Лелеченко А. Децентралізація як конституційний принцип у здійсненні державної влади в Україні // Статистика України. – 2004. – № 2. – С. 37-40.
 4. Лелеченко А. Становлення місцевого самоврядування в Україні як структурного елемента децентралізації державного управління // Вісн. НАДУ. – 2005. – № 1. – С. 497-505.
 5. Діловолство в органах місцевого самоврядування: монографія / Т.В. Іванова, Л.П.Піддубна, В.В. Павлюк, А.П. Лелеченко; за ред. В.М. Вакуленка, М.К. Орлатого. – К.: НАДУ, 2009. – 164 с. 
 6. Діловодство в місцевих органах влади : навч. посіб. (з грифом МОН України) / за заг. ред. В.М. Вакуленка, М.К. Орлатого. – К. : Вид-во НАДУ; Вид-во “Фенікс”,  2010. – 214 с.
 7. Загальні засади місцевого самоврядування в Україні: підручник. (з грифом МОН України) / за заг. ред. В. М. Вакуленка, М. К. Орлатого. – К. : НАДУ, Вид-во “Фенікс”, 2010. – 375 с.
 8. Методичні рекомендації до навчальної дисципліни “Місцеве самоврядування в зарубіжних країнах” для слухачів спеціальності “Місцеве самоврядування” / Укладачі: А.П. Лелеченко, Т.М. Дерун – К. : Вид-во НАДУ, 2010. – 50 с. 
 9. Методичні рекомендації до навчальної дисципліни “Діловодство в органах місцевого самоврядування” для слухачів спеціальності “Місцеве самоврядування” / Укладачі: А.П. Лелеченко, Т.В. Іванова, В.В. Павлюк, Т.М. Дерун. – К. : Вид-во НАДУ, 2010. – 61 с.
 10. Лелеченко А.П., Дерун Т.М.. Формування бюджетів малих міст в контексті реформування бюджетної системи України // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. - №17.- С.91-94. 
 11. Лелеченко А.П., Яценко А.А. Формування кластерної моделі системи підготовки та перепідготовки кадрів для державної служби та служби в органах місцевого самоврядування / А.П. Лелеченко, А.А.Яценко // Управління сучасним містом. – 2009. - №1-12(33-35). – С.44-51. 
 12. Лелеченко А.П. Зарубіжний досвід організації функціонування місцевого самоврядування : імплементація в Україні [Електронний ресурс] / А.П.Лелеченко / Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2011. - №3. – Режим доступу до журналу: http://www.dy.nayka.com.ua/  
 13. Лелеченко А.П. Звернення громадян до органів державної влади та місцевого самоврядування як чутливий індикатор актуальності місцевих проблем / А.П.Лелеченко / Управління сучасним містом. – 2010. - № 1-4/1-12 (37-40). – С.174-181. 
 14. Лелеченко А.П. Організація роботи з документами в діяльності органів місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / А.П.Лелеченко / Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2011. - №4. – Режим доступу до журналу: http://www.dy.nayka.com.ua/ 

Патенти

Посібник «Освітньо-професійна програма підготовки магістра за спеціальністю 8.15010009 «Місцеве самоврядування» напряму підготовки 1501 «Державне управління» (2009)


Викладає дисципліни

Резюме

ĉ
Кафедра РУМСУМ,
22 бер. 2013 р., 01:40