Територіальна організація влади в Україні


Загальна характеристика

рівень: нормативна
спеціальність: Державне управління
кількість кредитів ECTS:  3

Укладачі


Мета дисципліни

формування у слухачів сучасних теоретичних і практичних знань, умінь і навичок щодо специфіки територіальної організації влади в Україні у контексті фундаментальних засад демократичного врядування

Завдання

 • набуття слухачами вмінь і знань про категорії регіонального управління, місцевого самоврядування, сучасні методологічні підходи щодо формування регіональної політики та політики органів місцевого самоврядування
 • теоретичні основи місцевого самоврядування і регіонального управління, їх завдання та цілі
 • розроблення на підставі визначення юридичних властивостей пропозицій щодо удосконалення чинної нормативно-правової бази з регіонального управління та розвитку системи місцевого самоврядування
 • формулювання практичних рекомендацій органам державної влади і місцевого самоврядування
 • визначення оптимальних шляхів розвитку регіонів та населених пунктів, місце регіонального управління та місцевого самоврядування у загальній системі державного управління
 • аналізу процесів становлення місцевого самоврядування та його елементів, шляхи та методи удосконалення структури органів місцевого самоврядування, політико-правові проблеми управління регіонами  і населеними пунктами та приймати відповідні управлінські рішення
 • розроблення пропозицій (проектів) до державних, регіональних і галузевих програм соціально-економічного розвитку за результатами аналізу державної політики та соціально-економічного стану країни, регіону, галузі на основі методології конструювання моделей, виходячи із ресурсного забезпечення та механізмів впровадження державно-управлінських рішень
 • організації заходів, що сприяють розвитку підприємництва, господарських зв'язків з партнерами на підставі вивчення та оцінки економічної ситуації, світового досвіду господарювання на принципах світової та європейської інтеграції, використовуючи методи статистичного та кореляційно-регресивного аналізу
 • визначення ефективності діючих форм і методів державного управління за результатами аналізу програм розвитку територій, вітчизняного і зарубіжного досвіду їх реалізації в контексті європейської інтеграції, використовуючи методи порівняльного та інституційного аналізу
 • визначення показників соціально-економічного розвитку об'єкту управління території на ближчу і віддалену перспективу на основі існуючого стану справ за умови наявних ресурсів в межах чинного правового поля шляхом зіставлення ресурсів та потреб
 • підготовки  внутрішньої нормативної документації (накази, розпорядження тощо) щодо виконання завдань міжнародних, державних, регіональних, галузевих (міжгалузевих) програм і проектів розвитку території чи галузі на засадах конкурсного відбору виконавців (тендер, грант, конкурс) шляхом застосування методів системного аналізу
 • розробки проектів нормативно-правових актів, які спрямовані на підтримку малого і середнього підприємництва, забезпечення функціонування різних господарчих структур, що побудовані на різних формах власності, на засадах конституційно-правової регламентації законодавчого і нормотворчого процесів
 • контролю виконання заходів щодо реалізації політики у відповідній сфері, регіону, галузі, виконання законодавчих і підзаконних актів в обумовлені терміни засобами адміністрування
 • адміністрування (координації) міжнародних, державних, регіональних, галузевих (міжгалузевих) проектів і програм, використовуючи методи розробки і прийняття рішень
 • визначення пріоритетних напрямів розвитку території, галузі, застосовуючи комплексний підхід до аналізу державної політики та за результатами вивчення показників суспільного життя, використовуючи методи кореляційно-регресивного аналізу
 • володіння і застосовування принципів організації системи, форми та методи регіонального управління і місцевого самоврядування, функції та повноваження органів та посадових осіб місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування на практиці

Тематичний план

   Частина I. Регіональне управління

  1. Теоретичні засади регіонального управління
  2. Державна регіональна політика
  3. Організаційно-правові аспекти регіонального управління
  4. Частина II. Місцеве самоврядування в Україні

  5. Теоретико-правові засади системи місцевого самоврядування в Україні
  6. Елементи системи місцевого самоврядування
  7. Формування, завдання та повноваження органів місцевого самоврядування

Орієнтовні теми аналітичних досліджень

 1. Глобалізація і регіоналізація як світові тенденції
 2. Вплив процесів глобалізації та регіоналізації на регіональний розвиток в Україні
 3. Співвідношення централізації та децентралізації в управлінні регіональним розвитком (на конкретних прикладах)
 4. Трансформація співвідношення централізації та децентралізації (на конкретних прикладах)
 5. Дослідження процесу децентралізації у державному управлінні регіональним розвитком
 6. Зміст централізації та децентралізації в управлінні регіональним розвитком (на конкретних прикладах)
 7. Тенденції децентралізації у країнах Євросоюзу, США та Канаді
 8. Порівняльний аналіз базових теорій регіонального управління: доцільність їх реалізації в Україні 
 9. Характеристика обраних регіонів України за типами
 10. Технології управління  регіональним розвитком в сучасних умовах
 11. Теорії регіональної політики
 12. Види державної регіональної політики
 13. Нормативно-правові засади формування та реалізації регіональної політики в Україні
 14. Світовий досвід  правового регулювання розвитку регіонів
 15. Формування та забезпечення державної регіональної політики
 16. Засоби забезпечення державної регіональної політики
 17. Підходи до формування та реалізації державної регіональної політики
 18. Адміністративно-територіальний устрій України: сучасний стан та перспективи 
 19. Поняття та суть адміністративно-територіальної одиниці: складові елементи та їх взаємодія (на конкретних прикладах)
 20. Моделі територіальної організація влади: сучасний стан та підходи до реформування
 21. Шляхи та підходи до  вдосконалення адміністративно-територіального устрою України на сучасному етапі
 22. Підходи до реформування адміністративно-територіального устрою в Україні: ретроспективний аналіз
 23. Реформи адміністративно-територіального устрою в окремих зарубіжних країнах
 24. Аналіз пріоритетів розвитку окремих регіонів за визначеними критеріями
 25. Пріоритети розвитку окремих адміністративно-територіальних одиниць України
 26. Критерії визначення та оцінювання пріоритетів розвитку регіонів
 27. Наднаціональна регіональна політика ЄС. Пріоритети та завдання регіональної політики ЄС
 28. Формування та реалізація державної регіональної політики в зарубіжних  країнах
 29. Аналіз  правових засад формування та реалізації державної регіональної політики в країнах ЄС, США та Канаді
 30. Порівняльний аналіз державних регіональних політик в Україні та зарубіжних країнах
 31. Досвід розвитку економічно проблемних територій у Євросоюзі та США: можливості застосування в Україні
 32. Проблеми та перспективи розвитку транскордонного співробітництва в Україні
 33. Визначення проблем  розвитку єврорегіонів в Україні та шляхів їх вирішення
 34. Транскордонне співробітництво в зарубіжних країнах
 35. Моніторинг та оцінювання державної регіональної політики 
 36. Аналіз державної регіональної політики
 37. Моніторинг та оцінювання державної стратегії регіонального розвитку
 38. Програми моніторингу та оцінювання державної регіональної політики
 39. Формування підходів до моніторингу та оцінювання державної регіональної політики
 40. Програми моніторингу та оцінювання окремих територій
 41. Досвід країн Західної і Центральної Європи у регулюванні регіонального розвитку: інституційний аспект
 42. Досвід республік СНД з питань інституційного забезпечення регіонального розвитку
 43. Взаємовідносини центральних та місцевих органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування в забезпеченні впровадження ефективної регіональної політики: інституційний аспект
 44. Інституційне забезпечення державної регіональної політики
 45. Партнерські відносини між державним, приватним та громадським секторами в процесі формування та реалізації регіональної політики
 46. Шляхи вдосконалення інституційного механізму регіонального розвитку
 47. Поняття місцевого самоврядування: сучасні вітчизняні і світові підходи
 48. Специфіка місцевого самоврядування в контексті публічної влади
 49. Концепції місцевого самоврядування. Відображення у чинному законодавстві основних концепцій місцевого самоврядування
 50. Аналіз відображення принципів автономії місцевого самоврядування у локальних нормативних актах
 51. Розвиток концепцій місцевого самоврядування у працях вітчизняних дослідників
 52. Принципи місцевого самоврядування
 53. Основні ознаки місцевого самоврядування: проблеми визначення
 54. Основи законодавства у сфері місцевого самоврядування
 55. Співвідношення Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Європейської Хартії місцевого самоврядування
 56. Європейська Хартія місцевого самоврядування: проблеми імплементації
 57. Конституційно-правове забезпечення  місцевого самоврядування в Україні: ретроспектива процесу
 58. Територіальна громада як носій права на місцеве самоврядування (на конкретних прикладах)
 59. Форми прямої (безпосередньої) демократії (на конкретних прикладах)
 60. Статути територіальних громад (на конкретних прикладах)
 61.  Органи самоорганізації населення (на конкретних прикладах)
 62. Представницькі органи місцевого самоврядування: структура, функції та повноваження (на конкретних прикладах)
 63. Виконавчі органи місцевого самоврядування: структура, функції та повноваження (на конкретних прикладах)
 64. Посадові особи місцевого самоврядування: функції та повноваження  (на конкретних прикладах)
 65. Виборні особи місцевого самоврядування: функції та повноваження (на конкретних прикладах)
 66. Організаційно-правова основа діяльності місцевих рад (на конкретних прикладах)
 67. Особливості здійснення місцевого самоврядування в містах Києві та Севастополі
 68. Асоціації органів місцевого самоврядування (на конкретних прикладах)
 69. Формування органів місцевого самоврядування (на конкретних прикладах)
 70. Принципи організації місцевих виборів (на конкретних прикладах)
 71. Вибори посадових осіб місцевого самоврядування (на конкретних прикладах)
 72. Порядок формування місцевих рад (на конкретних прикладах)
 73. Порядок формування районної, обласної ради (на конкретних прикладах)
 74. Проблеми формування виконавчих органів місцевого самоврядування (на конкретних прикладах)
 75. Структура органів місцевого самоврядування (на конкретних прикладах)
 76. Організація діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування (на конкретних прикладах)
 77. Тимчасова президія місцевої ради
 78. Постійні комісії місцевої ради (на конкретних прикладах)
 79. Тимчасові контрольні комісії місцевої ради (на конкретних прикладах)
 80. Президія (колегія) місцевої ради (на конкретних прикладах)
 81. Виконавчий апарат місцевої ради (на конкретних прикладах)
 82. Регламент місцевої ради (на конкретних прикладах)
 83. Сесії ради: порядок скликання та організація роботи (на конкретних прикладах)
 84. Аналіз структури місцевої ради (на конкретних прикладах)
 85. Аналіз структури виконавчого органу місцевої ради (на конкретних прикладах)
 86. Система делегування повноважень (на конкретних прикладах)
 87. Сучасний стан місцевого самоврядування в Україні
 88. Державна політика у сфері місцевого самоврядування
 89. Характеристика сучасного етапу державної політики у сфері місцевого самоврядування
 90. Концепція реформи місцевого самоврядування
 91. Перспективи реформування місцевого самоврядування
 92. Європейська стратегія щодо інновацій та доброго врядування на місцевому рівні (на конкретних прикладах)
 93. Територіальна організація публічної влади як основа розвитку місцевого самоврядування
 94. Правове, інституційне, інформаційне, кадрове, фінансове забезпечення  реалізації державної регіональної політики як контекст розвитку місцевого самоврядування
 95. Сучасний стан реалізації гарантій місцевого самоврядування 
 96. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування (на конкретних прикладах)
 97. Організаційні засади реалізації гарантій місцевого самоврядування (на конкретних прикладах)
 98. Прикладні аспекти забезпечення відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування
Аналітичні дослідження можуть бути підготовлені за іншими напрямами, що відповідають сфері наукових чи професійних інтересів магістранта, і розкривають різноманітні аспекти територіальної організації влади в Україні на конкретних прикладах

Викладають дисципліну